FUUGin logo

Lehdistötiedote
Helsinki 26.9.2005
Julkaisuvapaa heti

Soittimen valinta on teoksen käyttäjän asia

Eduskunnan käsiteltävänä oleva esitys tekijänoikeuslain ja rikoslain muuttamiseksi sisältää useita erityisesti Linux-, Unix ja Mac-käyttäjiä huolestuttavia kohtia, koska tietokoneita ja MP3-soittimia käytetään runsaasti musiikin kuunteluun ja elokuvien katsomiseen. Yleiskäyttöisyyden ansiosta niillä voidaan helposti toistaa sekä nykyisiä että tulevaisuuden ääni- ja kuvatallenteita, jos sitä ei keinotekoisesti estetä.

Tuottajat ovat parhaillaan toteuttamassa laitevalmistajien kanssa kopioinninestoa kaikenlaisiin ääni- ja kuvatallenteiden toistamiseen liittyviin laitteisiin, mukaanlukien televisiot, videotykit ja näytöt. Uuden lainsäädännön tuloksena tuottajille muodostuu käytännössä lähes rajaton määräysvalta, mitä laitteita kuluttajan on hankittava ja mitä ohjelmia on käytettävä.

Laitteen ja ohjelman valinta on teoksen käyttäjän asia, ei tuottajan. Tarjottu malli, jossa suojattua teosta voi käyttää ja kopioida valvotusti tuottajan hyväksymällä ohjelmalla, ei käy. Tällä tavoin suojatut teokset eivät tule koskaan toimimaan kaikissa käyttöympäristöissä, minkä myöntää myös Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n Tommi Kyyrä Tietokone-lehden verkkosivuilla 22.9.2005 julkaistussa artikkelissa (1).

Lainsäädäntö ei saa asettaa tarpeettomia esteitä laillisesti hankittujen teosten käyttöön. Varmuuskopioiden ottaminen ja siirtäminen uusille medioille on ainoa tapa varmistua, että ostamastaan äänitteestä tai kuvatallenteesta voi nauttia vielä kymmenien vuosien päästäkin, vaikka laitteisto vaihtuu. Tämän on oltava sallittua mahdollisesta suojauksesta riippumatta.

Tekijänoikeuslain mukainen oikeus teoksen käyttämiseen (2, 3) kuluttajan parhaaksi katsomalla laitteella tai ohjelmistolla on turvattava. Lakiehdotuksen mukaan suojauksen kiertäminen teoksen kuuntelua ja katselua varten on sallittua (2), mutta siihen tarvittavien laitteiden ja ohjelmien valmistaminen ja levittäminen on kiellettyä (4, 5). Tämä ristiriita on poistettava.

Tekniset suojaukset eli "käytön ja kopioinninhankaloittamisjärjestelmät" haittavat vain alkuperäisen tuotteen rehellisiä ostajia. Teoksia luvattomasti levittäviä piraattikopioijia suojaukset eivät pysäytä.

Lisätietoja:

Arto Teräs <ajt@flug.fi> 050 594 1416
Puheenjohtaja
Finnish Linux User Group FLUG ry.

Pietu Pohjalainen <ppohja@iki.fi>, 044 333 5640
Puheenjohtaja
Suomen UNIX-käyttäjäin yhdistys FUUG ry.

Mirko Nieminen <mirko@fimug.fi>, 040 523 9935
Puheenjohtaja
Finnish Macintosh User Group fiMUG ry.

Suomen Linux-käyttäjien yhdistys Finnish Linux User Group FLUG ry on vuonna 1997 perustettu vapaaehtoisjärjestö, jonka tarkoituksena on Linuxiin liittyvän toiminnan edistäminen sekä suomalaisten Linux-käyttäjien ja Linuxista kiinnostuneiden tukeminen. Lisätietoja kotisivuiltamme osoitteesta http://www.flug.fi/.

Suomen UNIX-käyttäjäin yhdistys FUUG ry. on Suomen vanhin avoimien järjestelmien käyttäjien yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kaikkien UNIX-pohjaisten järjestelmien käyttämistä. Lisätietoja toiminnasta yhdistyksen kotisivulta http://www.fuug.fi/.

Suomen Macintosh-käyttäjien yhdistys fiMUG ry:n tarkoitus on edistää Apple-tietokoneiden, -ohjelmien ja -laitteiden käytöstä kiinnostuneiden yhteistoimintaa, tiedonvälitystä sekä tietotekniikan hyödyntämistä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää käyttäjätapaamisia ja koulutusta sekä julkaisee jäsenlehteä. Vuonna 1990 perustettuun yhdistykseen kuuluu 860 jäsentä (9/2005), joista huomattava osa työskentelee audiovisuaalisilla aloilla edustaen sekä tekijöitä että kuluttajia. Lisätietoja http://fimug.fi/.

Viitteet

 1. http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=24772
 2. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 50 a § Teknisen toimenpiteen kiertämisen kielto
 3. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 50 c § Teknisin toimenpitein suojattujen teosten käyttäminen
 4. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 50 b § Teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen ja levittämisen kielto
 5. Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta, 3 § Teknisen suojauksen kiertäminen, 4 § Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos ja 56 e § Teknisen toimenpiteen loukkausrikkomus

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

50 a § Teknisen toimenpiteen kiertämisen kielto
Tämän lain mukaan suojatun teoksen suo-
jana olevaa tehokasta teknistä toimenpidet-
tä, jonka teoksen tekijä tai joku muu tekijän 
luvalla teosta yleisön saataviin saattaes-
saan on teoksen suojaksi asettanut, ei saa 
kiertää.
  Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä 
tarkoitetaan tekniikkaa, laitetta tai osaa, 
joka on suunniteltu tavanomaisessa käyttö-
tarkoituksessa estämään tai rajoittamaan 
teoksiin ilman tekijän tai oikeuksien muun 
haltijan lupaa kohdistuvia tekoja ja jolla 
tavoiteltu suoja saavutetaan.
  Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelle-
ta, jos tekninen toimenpide kierretään sa-
laustekniikoita koskevan tutkimuksen tai 
opetuksen yhteydessä taikka jos teoksen 
kappaleen laillisesti hankkinut tai haltuunsa 
saanut kiertää teknisen toimenpiteen teok-
sen saamiseksi kuultavilleen tai nähtävil-
leen. Teoksesta, jota suojaava tekninen toi-
menpide on kierretty teoksen saamiseksi 
kuultaville tai nähtäville, ei saa valmistaa 
kappaletta.
50 b § Teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen ja levittämisen kielto
Tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertä-
misen mahdollistavia tai kiertämistä helpot-
tavia laitteita, tuotteita tai osia ei saa val-
mistaa tai tuoda maahan yleisölle levittä-
mistä varten, levittää yleisölle, myydä, 
vuokrata, mainostaa myytäväksi tai vuok-
rattavaksi eikä pitää hallussa kaupallisessa 
tarkoituksessa. Tehokkaan teknisen toimen-
piteen kiertämisen mahdollistavia tai sitä 
helpottavia palveluja ei liioin saa tarjota.
  Edellä 1 momentissa tarkoitettuja laittei-
ta, tuotteita tai osia taikka palveluja ovat 
sellaiset:
  1) joita markkinoidaan, mainostetaan tai 
pidetään kaupan tehokkaiden teknisten toi-
menpiteiden kiertämiseksi;
  2) joiden tarkoituksella tai käytöllä on te-
hokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen 
lisäksi vain vähäistä muuta kaupallista 
merkitystä; taikka
  3) jotka on pääasiallisesti suunniteltu, 
tuotettu, mukautettu tai toteutettu siten, että 
niiden tarkoituksena on mahdollistaa tämän 
lain mukaan suojattuja teoksia suojaavien 
tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kier-
täminen tai helpottaa sitä.
50 c § Teknisin toimenpitein suojattujen teosten käyttäminen
 Sillä, jolla on laillisesti hallussaan tai
saatavillaan tehokkaalla teknisellä toimen-
piteellä suojattu teos ja jolla on 14 §:n 3
momentin, 15, 16, 16 a tai 17 §:n tai 25 d
§:n 2 momentin tai 25 f §:n 2 momentin no-
jalla oikeus käyttää teosta, tulee olla mah-
dollisuus käyttää teosta siltä osin, kuin se
on tarpeen mainitussa lainkohdassa sääde-
tyn tekijänoikeuden rajoituksen hyödyntä-
miseksi.
 Tekijän on tarjottava 1 momentissa tar-
koitetulle teoksen käyttäjälle keinot käyttää
teosta momentissa mainittujen lainkohtien
mukaisesti, jollei käyttäjällä ole teknisten
toimenpiteiden takia keinoja teoksen käyt-
tämiseen. Jollei tekijä tarjoa edellä sääde-
tyn mukaisesti keinoja teoksen käyttämiseen
tai jollei teoksen käyttäminen ole tullut
mahdolliseksi vapaaehtoisin toimenpitein,
kuten tekijöiden ja teosten käyttäjien välisin
sopimuksin tai muin järjestelyin, asia rat-
kaistaan 54 §:n mukaisesti välimiesmenette-
lyssä.
 Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei so-
velleta sellaiseen teokseen, joka on välitetty
yleisölle sovituilla ehdoilla siten, että ylei-
söön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus
saada teos saataviinsa itse valitsemastaan
paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta

3 § Teknisen suojauksen kiertäminen
 Joka tekijänoikeuslain 50 a §:ssä sääde-
tyn kiellon vastaisesti ja siten, että teko on 
omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa 
tai vahinkoa, kiertää teoksen suojana ole-
van tehokkaan teknisen toimenpiteen, on 
tuomittava teknisen suojauksen kiertämi-
sestä sakkoon tai vankeuteen enintään yh-
deksi vuodeksi.
4 § Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos
 Joka tekijänoikeuslain 50 b §:ssä sääde-
tyn kiellon vastaisesti ja siten, että teko on 
omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa 
tai vahinkoa, valmistaa tai tuo maahan 
yleisölle levittämistä varten, levittää ylei-
sölle, myy, vuokraa, mainostaa myyntiä tai 
vuokrausta taikka pitää hallussa kaupal-
lisessa tarkoituksessa sellaisia laitteita, 
tuotteita tai osia, jotka mahdollistavat suo-
jatun teoksen suojana olevan tehokkaan 
teknisen toimenpiteen kiertämisen tai hel-
pottavat sitä, taikka tarjoaa kiertämisen 
mahdollistavia tai sitä helpottavia palvelu-
ja, on tuomittava teknisen suojauksen kier-
tämiskeinorikoksesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään yhdeksi vuodeksi.
56 e § Teknisen toimenpiteen loukkausrikkomus
Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta rikkoo
  1) 50 a §:ssä tarkoitettua teknisen toi-
menpiteen kiertämisen kieltoa taikka
  2) 50 b §:ssä tarkoitettua teknisen toi-
menpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen 
tai levittämisen kieltoa, 
  on tuomittava, jollei teko ole rangaistava 
rikoslain 49 luvun 3 §:ssä tarkoitettuna tek-
nisen suojauksen kiertämisenä tai luvun 4 
§:ssä tarkoitettuna teknisen suojauksen 
kiertämiskeinorikoksena, teknisen toimen-
piteen loukkausrikkomuksesta sakkoon.